Om webbplatsen

Välkommen till sajten som berättar mer om Kungsmadskolans UF-företagare och annat som kan tänkas inspirera dig som driver eller planerar att starta UF-företag.Webbplatsen synliggör Kungsmadskolans UF-företagare och är tänkt att fungera som en inspirationskälla för dig som vill driva eller redan driver UF-företag.

För innehållet svarar under läsåret 2015/16 elever på Handels- och administrationsprogrammet, Kungsmadskolan, Växjö. Elever i klass HA15A, B och C skriver om och intervjuar elever som studerar andra året på Handels- och administrationsprogrammet. Inlägg om dag K författas av elever som läser första, andra eller tredje året på nämnt program.

Supportande lärare för denna sajt var under 2014/15 Åsa Ahl , Elisabeth Jönsson och Per-Håkan Jonestrand. Under 2015/16 är Per-Håkan Jonestrand och Elisabeth Jönsson ansvariga lärare för projektet.  Undervisande lärare i ämnen som knutits till Ung Företagsamhet är Marie Henriksson, Katarina Jändel, Sandra Husberg och Magnus Wickman.

Sidan är ett samarbetsprojekt över ämnesgränser där elevernas praktiska arbete med personlig försäljning, företagande och praktisk marknadsföring tar steget ut i den digitala världen.
De elever som driver UF-företag läser inom ramen för programmet kursen näthandel för vilken Elisabeth Jönsson är lärare under 2015/16. Målet är att det till varje inlägg ska finnas länkar till UF-företagarnas nätbutiker och olika sociala medier.

Syfte och mottagare

Webbplatsens syfte och mottagare - Förklara för besökare och juryn vad laget vill uppnå med webbplatsen och vem man vill ska besöka webbplatsen. - See more at: http://www.webbstjarnan.se/om-sida#sthash.tYcnvAMN.dpuf
Syftet med webbplatsen är att berätta om vad Ung Företagsamhet är, lyfta fram Kungsmadskolans UF-verksamhet och marknadsföra de olika UF-företagen. Kanske är du elev på Kungsmadskolan och funderar på att starta UF-företag? Här finner du idéer och inspiration.

Ett viktigt syfte är också att visa på hur man på ett strategiskt och kommunikativt sätt kan arbeta med sociala medier och webbpublicering. En viktig kompetens idag är att göra medvetna kommunikativa bedömningar av olika källor, netikett, upphovsrätt, kreativa möjligheter och social interaktion i den digitala världen. Digital kommunikation och kontakter i den analoga världen kompletterar här varandra.
Läs mer om sidans syfte och mottagare

Pedagogisk koppling

Innehållet på webbplatsen knyter samman flera mål i kursen information&kommunikation, åk 1, kursen näthandel, elever åk 2 samma program samt elever åk 3 - kritisk reflektion, återkoppling och samtal i kursen medier,samhälle och kommunikation i samband med bland annat avsnittet om mediehistoria och mediernas utveckling.
Tanken med projektet är att den praktiska tillämpningen ska ge djupinlärning och livslång kunskap. En mer utförlig beskrivning av den pedagogiska kopplingen finns på sidan Koppling till läroplan och kursmål.

Så arbetar vi:

Projektet är initierat av Elisabeth Jönsson och drivs i samverkan med kollegor och elever på Handels- och administrationsprogrammet, Kungsmadskolan i Växjö.
I den mån det funnits intresse och tid har även lärare och elever från andra program på Kungsmadskolan engagerat sig.Det har  återkommit inom ramen för olika program och årskurser under fem års tid.

Vi som är lärare för projektet har dragit upp riktlinjer och ramar, kopplat uppgifter till aktuella kursmål och för åk 1 konkretiserat dem i en arbetsmetod för hur eleverna praktiskt kan arbeta. Denna arbetsmodell finns att ladda ned och hämta via Regionförbundet AV Media Kronoberg.

Lärarnas roll är att coacha eleverna under arbetets gång, i det praktiska arbetet och inför och under publiceringen. Då involverade lärare undervisar i både information & kommunikation samt näthandel, men för olika klasser, kan vi regelbundet stämma av med varandra och eleverna. Det underlättar kommunikationen.  
Åk 2 eleverna bygger i kursen näthandel hemsidor, nätbutiker samt nätverkar genom olika sociala medier såsom Instagram, Facebook och Youtube. I kursen kopplar vi tillbaka till elevernas resultat i de olika medierna, reflekterar och arbetar med netikett, upphovsrätt och källkritik. De elever som studerar i åk 2 har föregående år läst information &kommunikation och har i och med det en hyfsat god förförståelse för webbpublicering och hur sociala medier fungerar.

I åk 3 återkopplar vi i kursen medier, samhälle och kommunikation i samband med bland annat diskussioner och reflektioner kring mediernas historiska utveckling. Det handlar om frågor som varför mediesamhällets ser ut som det gör? Mediernas påverkan på samhällsutvecklingen och för demokratin. Sociala medier kontra journalistik och medborgarjournalistik kopplat till aktuell medieutredning. I och med att eleverna praktiskt och analytiskt har arbetat med webbpublicering enligt beskrivning för åk 1 och åk 2 går det att lyfta reflektionen och analysen till högre nivå och uppnå en högre grad av djupinlärning.

Elevernas ansvar i åk 1 är att ta kontakt med UF-företagen, intervjua och fotografera, skriva, redigera, sammanställa materialet, göra etiska/juridiska bedömningar och på lämpliga sätt sprida inlägg vidare i relevanta sociala medier.

Parallellt med detta projekt arbetar till exempel eleverna i kursen information och kommunikation med övningar i källkritik och uppgifter om upphovsrätt.

Elevernas ansvar i åk 2 samt övriga som medverkar i intervjuer är att läsa det färdiga materialet innan publicering, komma med synpunkter samt bistå med lämpliga länkar till inläggen och interagera och utvärdera sitt arbete via de sociala medierna.  Eleverna i åk 2 arbetar på lektionerna i kursen näthandel med att bygga hemsidor, nätbutiker och sidor för medverkan via olika sociala medier.

Publiceringen följs upp i samtliga berörda klasserna då vi diskuterar begrepp som algoritmer, de sociala mediernas villkor och tänkbara syfte, användningsområden, påverkan på samhällsutvecklingen och olika förhållningssätt för att ge några exempel.

Interaktionsmöjligheter 

Just interaktionsmöjligheterna är en betydande del av webben och social medieanvändning. Denna del arbetar vi aktivt med på följande sätt:

Med eleverna i åk 1 pratar vi om netikett på nätet och möjlighet att lyfta de elever som man skrivit inlägg om. Likes, positiva kommentarer och delningar ger ökad synlighet i de sociala medierna och här diskuterar vi också hur bland annat Facebook fungerar beroende av företagets aktuella algoritmer.
Till varje inlägg på Kungsmadskolans UF-sajt finns en delningslänk till olika sociala medier efter inlägget. I varje inlägg lägger eleverna i åk 1 in länkar till respektive UF-företags nätbutik eller hemsida (beroende av UF-företagets arbetssätt) samt de sociala medier som respektive företag använder sig av såsom Facebook-sida etc.
En annan viktig aspekt är sökoptimering och hur Google indexerar. Hur det fungerar blir synligt för eleverna efter ett tag när inläggen publicerats.

Med eleverna i åk 2 återkommer vi till netikett på nätet, diskuterar och arbetar aktivt med marknadsföring via webb och sociala medier. Vi tar även upp betydelsen av att tacka de elever i åk 1 som skrivit inlägg. Att berätta och sprida länkar vid tidpunkter då målgrupperna är aktiva i sociala medier för ökad synlighet är en viktig del. Vidare att gå in och gilla, om man vill, dela och kommentera klasskamraternas inlägg i olika sociala medier för ökad synlighet. Varje UF-företag i åk 2 har en hemsida eller nätbutik samt nätverkar via olika sociala medier. Konton till sociala medier är knutna till respektive UF-företags webbsida.

I åk 1 och 2 diskuterar vi en hel del de sociala mediernas betydelse för nätverkande, hur Google till exempel fungerar när det kommer till sökoptimering och sökträffar (kritisk reflektion och källkritisk värdering). Men vi belyser också den mer "mörka" sidan av utvecklingen, diskuterar, reflekterar begrepp som nätmobbning, näthatare och nättroll. En ung människa i utveckling är utsatt och sårbar, samtidigt behöver vi alla lära oss att bli en ansvarstagande och medveten medieanvändare. Det kan handla om att lära sig skydda sin integritet och styra sin egen synlighet på nätet.

Kungsmadskolans UF-sajt uppdaterar regelbundet också inläggen via Kungsmadskolans hemsida och via Kungsmadskolans Facebooksida.

I åk 3 återkommer vi till ägandeförhållanden för sociala medieföretag, algoritmer och hur de fungerar. Vi återkopplar till erfarenheterna i åk 1 och 2. Vi diskuterar frågor som hur vi kan bli mer kritiska och medvetna medieanvändare. Återknyter till värdering av källor och diskuterar begrepp som journalistik kontra medborgarjournalistik. Vilken betydelse har utvecklingen av de sociala medierna för demokratin? För- nackdelar? Hur kan vi agera, bemöta och hantera utvecklingen som enskild användare, som medborgare, politiker eller företagare?


Upphovsrätt

Målet är att eleverna själva står för allt bildmaterial dvs fotograferar själva. Fotografens, upphovsmannens namn ska stå tydligt angivet i samband med fotografierna. Allt material skrivs av eleverna. Citat markeras tydligt genom talstreck.
Läs en mer utförlig text om hur vi arbetar med upphovsrätten. 

Källkritik

Citat ska vara ordagrant angivna och det ska tydligt framgå vem som sagt vad. Källor ska värderas och anges i samband med publicering. Läsaren ska tydligt kunna skilja på fakta och värderingar.

Därför tycker vi att vi ska vinna webbstjärnan:

Innehållet har som syfte att inspirera och motivera elever som vill driva UF-företag, men också att lyfta de elever som driver UF-företag. De elever som utformar sidan gör på så sätt en värdefull insats för sina kamrater också över programgränserna och för skolan som helhet samtidigt som de lär sig mer inom de olika kurserna relaterat till kursmålen.

Projektet är långsiktigt och följer eleverna genom gymnasieåren. Det greppar flera av de kunskapsområden som behövs idag för att bli och vara en medveten konsument och publicist på nätet och via de sociala medierna.
Men det viktigaste argumentet är vad eleverna själva upplever att de lärt sig genom projektet. Något som beskrivs längre ned på denna sida.

Projektet har väckt en hel del uppmärksamhet

Det är väldigt roligt att arbetet har blivit uppmärksammat på olika sätt. Elisabeth Jönsson har två år i rad föreläst i samband med den digitala kompetensdag som årligen anordnas av AV-Media Kronoberg i samarbete med Linnéuniversitetet.

2014 var Elisabeth en av fyra pristagare till årets nätspridare i Kronobergs län. I samband med det höll hon ett gästföredrag 2014 under digitala kompetensdagen om att synliggöra sitt eget och elevernas arbete samt har medverkat vid ett Teach-Meet samma år riktat till lärare.

2015 höll Lisa Aronsson Kavcic och Linn Ottosson, Ha13B,  tillsammans med Elisabeth i en gästföreläsning under den digitala kompetensdagen i Växjö. Fokus denna gång låg på elevernas erfarenheter som också utvärderats My Newsdesk/Växjö kommun. Föredraget uppmärksammades med ett heluppslag i Smålandsposten bland annat.

Även Webbstjärnan har uppmärksammat projektet i en artikel Genom Webbstjärnan lär sig eleverna att nätverka. 

Fr:v: Lisa Aronsson Kavcic, Linn Ottosson och Elisabeth Jönsson, Foto: Karin Lothsson


Innehållet på sidan är elevbaserat och bygger på intervjuer med elever som driver UF-företag. Det finns också intervjuer med övriga som är engagerade i konceptet såsom UF-lärare, representanter från UF-kontoret, Kronoberg, nyheter inom UF såsom skolans egen UF-mässa, dag K.

Bloggen och nätpublicering lämpar sig väl för denna typ av publicering. Det är lätt att uppdatera och publicera aktuella inlägg. Till vänster ligger ikoner med bilder på årets UF-företag. Det gör dem synliga för besökaren och gör det möjligt att skapa sig en överblick om skolans verksamhet. Länkar till de olika företagen finns också presenterat på en sida möjligt att surfa in på längst upp. Här finns också en sida som berättar mer om vad Ung Företagsamhet är.

Webbpublicering gör skolans UF-verksamhet synlig i de medier där ungdomarna befinner sig. Genom att arbeta med dessa medier i skolans verksamhet och knyta an arbetet till kursmålen får vi möjlighet till djupinlärning av hur de digitala medierna kan tillämpas i praktiken, bedömningar och konsekvenserna av desamma. Webben gör att det blir ännu mer "på riktigt". Autentiska, skarpa projekt vässar bedömningsförmågan då besluten får konkreta konsekvenser. Något som också skärper inlärningen.

Denna sida erbjuder flera interaktionsmöjligheter då de medverkande UF-företagen kan länka till och vidarebefodra inlägg via egna kanaler såsom Twitter, Facebook, Instagram, egna bloggar mm. Sidan är också länkad till skolans hemsida. På UF-sajten finns också länkar till olika UF-företag och deras respektive sidor.

Som lärare ser vi ett fint engagemang över årskurser, men också delvis över programgränser, som synliggör elevernas lärande såväl för dem själva som för omvärlden. Projektet skapar goda förutsättningar för djupinlärning genom sin autentiska koppling till företagande och för sin koppling mellan olika ämnen. Det tillför också tillför något positivt för skolan som helhet då projektet marknadsför skolans UF-verksamhet.

Webbstjärnan 

2015/16  har eleverna byggt nätbutiker och hemsidor via Webbstjärnan och publiceringsverktyget Wordpress. De elever som uppfyller Webbstjärnans kriterier kommer att tilldelas ett intyg och några elever har också valt att tävla med sin sida.

Vad har vi lärt oss?

Hösten 2014 utvärderades detta arbete via en enkät innehållande såväl öppna som slutna frågor. 
Publiceringen för 2015/16 är nu igång och det kommer också att utvärderas.
Vid utvärderingen 2014 deltog samtliga elever som varit involverade, 40 elever i åk 1 och cirka 40 elever i åk 2. Åk 2 eleverna har ju också arbetat med sina UF-företag då de byggt nätbutiker, bloggar och Facebooksidor.
Projektet kommer att utvärderas på nytt under våren 2016.

Resultatet av den senaste utvärderingen i korthet:

 

 Eleverna uppger att de lärt sig mer om:

 

*Design av hemsidor

*Vad som är viktigt att tänka på vid
publicering i sociala medier. 

*Konsekvenser av olika former av publicering och
hur man bör agera

*Regler och lagar vid publicering på nätet
(upphovsrätten, personuppgiftslagen)

*Källkritik
granska källor, ange källor

*Hur man kan synliggöra sitt arbete via
internet och sociala medier

*Språkets betydelse stilistiskt, grammatiskt, ordval, innehåll

*Hur man kan ”ha nytta av varandra”Samarbete via nätet

Elever åk 1 nämner även våga ta kontakt med andra, blivit bättre på att samarbeta, ökad förmåga att uttrycka oss muntligt, skriftligt och att presentera och föra vidare det vi gjort.

Elever åk 2 har också fått en djupare förståelse för marknadsföring via sociala medier och hur det fungerar.

Nytt för i år är kopplingen till åk 3- eleverna. Ska bli intressant att se vad denna utvärdering ger.

Som lärare har vi fått ännu djupare förståelse för betydelsen av att verkligen vara där eleven är och att utgå från hans eller hennes situation. Det är först när vi befinner oss på samma plattform som verkliga didaktiska möten kan äga rum. Det ena utesluter inte det andra. I en värld där de digitala redskapen är en allt större del av ungdomars vardag är det viktigt att på ett naturligt sätt lyfta in dem i den analoga verkligheten.
  • gått till och rollfördelningen elever/lärare
  • Upphovsrätt - Ange upphovsrätten för det egna materialet. Sammanfatta hur rättigheterna från andra upphovsmän hanterats. Förklara hur laget och ansvarig lärare förhindrat plagiering.
  • Motivering till varför bidraget borde få pris - Berätta, utifrån bedömningskriterierna varför laget borde vinna ett pris i Webbstjärnan.
  • Vad har du lärt dig? Förklara vad du lärt dig av att publicera ditt skolarbete på webben.
  • - See more at: http://www.webbstjarnan.se/om-sida#sthash.W8PdHZLF.dpuf


  • Upphovsrätt - Ange upphovsrätten för det egna materialet. Sammanfatta hur rättigheterna från andra upphovsmän hanterats. Förklara hur laget och ansvarig lärare förhindrat plagiering.
  • Motivering till varför bidraget borde få pris - Berätta, utifrån bedömningskriterierna varför laget borde vinna ett pris i Webbstjärnan.
  • Vad har du lärt dig? Förklara vad du lärt dig av att publicera ditt skolarbete på webben.
  • - See more at: http://www.webbstjarnan.se/om-sida#sthash.W8PdHZLF.dpuf